Fundacja Res Publica Multiethnica

Zabytki i społeczeństwo

Zabytki i społeczeństwo


Zabytki i społeczeństwo. Czynnik społeczny w ochronie zabytków w warunkach reformy samorządowej, red. Krystyna Gutowska i Zbigniew Kobyliński. Warszawa 1999

Spis treści

Część 1. Konferencja "Czynnik społeczny w ochronie zabytków w warunkach reformy samorządowej"
Zbigniew Kobyliński i Jan Tarczyński - Konferencja "Czynnik społeczny w ochronie zabytków w warunkach reformy samorządowej"
Przemówienie prof. dr hab. Andrzeja Tomaszewskiego, Generalnego Konserwatora Zabytków
Przemówienie pana Ryszarda Kaczorowskiego, b. Prezydenta Rzczypospolitej Polskiej, rezydującego w Londynie
Przemówienie Senator Krystyny Czuby, Przewodniczącej Senackiej Komisji Kultury i Środków Przekazu

Część 2. Dziedzictwo kulturowe jako wartość
Beata Witkowska-Maksimczuk - Dziedzictwo kulturowe - rozważania aksjologiczne
Maria Łojewska-Krawczyk - Odpowiedzialność za dziedzictwo kulturowe
Krystyna Gutowska - Zabytki w refleksji estetyka: piękno, artyzm, wartość historyczna
Ewa Kozłowska - Przedmioty zabytkowe

Część 3. Rola edukacji w ochronie dziedzictwa kulturowego
Marek Barański - Świadomość a ochrona zabytków
Izabella Bukraba-Rylska - Lokalne zasoby kulturowe - stan świadomości i społeczne inicjatywy
Zbigniew Kobyliński - Edukacja jako najważniejszy element programu działań na rzecz ochrony zabytków
Agata Wójcik i Piotr Szpanowski - Jak uczyć opieki nad zabytkami?
Krystyna Gutowska i Zbigniew Kobyliński - Podyplomowe Studium Zarządzania Dziedzictwem Kulturowym

Część 4. Społeczne działania na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego
Andrzej Łojszczyk - Mecenat prywatny w ochronie zabytków
Christer Gustafsson i Jacek Wysocki - Hallandzki model konserwacji zabytków i jego zastosowanie w Polsce
Franciszek Midura - Społeczna opieka nad zabytkami w działalności Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego
Jerzy Chłopecki - Rola działaczy i ogniw PTTK w Marynarce Wojennej RP w popularyzacji i ochronie zabytków militarnych
Jerzy Wąsiewski - Niektóre bieżące problemy społecznej ochrony zabytków militarnych oraz próby ich rozwiązywania stosowane przez Pomorski Oddział Fundacji Ochrony Zabytków Militarnych