Fundacja Res Publica Multiethnica

Cele Fundacji

Cele Fundacji

Fundacja "Res Publica Multiethnica" powołana została w 1992 r.

Celem Fundacji jest inicjowanie, wspieranie i prowadzenie działalności naukowej, artystycznej, kulturalnej i edukacyjnej, służącej krzewieniu idei uczestnictwa mniejszości narodowych w tworzeniu wspólnych wartości ogólnopolskiej kultury, przy równoczesnym zachowaniu ich tożsamości.

Nadrzędnym zadaniem Fundacji jest współudział w kreowaniu współczesnej mentalności obywatela Zjednoczonej Europy, w duchu tolerancji kulturowej, etnicznej i narodowościowej, poprzez działanie na rzecz ochrony i uwydatnienia europejskiego dziedzictwa kulturowego.

Cel Fundacji jest realizowany poprzez: