Fundacja Res Publica Multiethnica

Problemy zarządzania dziedzictwem kulturowym

Problemy zarządzania dziedzictwem kulturowym


Problemy zarządzania dziedzictwem kulturowym, red. Krystyna Gutowska. Warszawa 2000

Spis treści

WPROWADZENIE
Andrzej Tomaszewski - Dziedzictwo i zarządzanie

I. FILOZOFICZNE I SOCJOLOGICZNE ASPEKTY OCHRONY I ZARZĄDZANIA DZIEDZICTWEM KULTUROWYM
Zbigniew Kobyliński - Zarządzanie dziedzictwem kulturowym a koncepcja ekorozwoju
Maria Izabela Łojewska-Krawczyk - Aksjologiczne aspekty ochrony dziedzictwa kulturowego
Krystyna Gutowska - O doskonałości artystycznej oraz trwałości i nietrwałości obiektów materialnych stanowiących kulturowe dziedzictwo
Andrzej Wołosewicz - O osobowych aspektach dziedziczenia kulturowego
Ulrich Schrade - Zabytki jako wartość konstytutywna domu i domowiny
Barbara Fedyszak-Radziejowska - Odnowa wsi - ochrona kulturowego dziedzictwa wsi jako ważny czynnik rozwoju obszarów wiejskich

II. INSTRUMENTY I MECHANIZMY ZARZĄDZANIA DZIEDZICTWEM KULTUROWYM
Helena Kisilowska - Prawne podstawy ochrony dziedzictwa kulturowego w ustawie o ochronie dóbr kultury
Jacek Wysocki - Planowanie przestrzenne jako instrument zarządzania dziedzictwem archeologicznym
Zbigniew Myczkowski - Zarządzanie zabytkowym krajobrazem kulturowym - myśli różne
Zbigniew Kobyliński - Ochrona podwodnego dziedzictwa kulturowego jako międzynarodowy problem legislacyjny
Robert Kunkel - Problemy zarządzania dziedzictwem kulturowym - dokumentacja
Krzysztof Kliszczyński - Zabytek i negocjacje - kilka uwag o teorii konfliktu i sposobach z nim sobie radzenia

III. EDUKACJA, POPULARYZACJA I MECENAT JAKO NARZĘDZIA ZARZĄDZANIA DZIEDZICTWEM KULTUROWYM
Marek Barański - Zabytek mój, twój czy nasz
Wojciech Brzeziński - Muzea jako instytucje ochrony i prezentacji dziedzictwa archeologicznego
Franciszek Midura - Turystyka a zabytki
Agnieszka Tomczak - Rola mecenatu w zarządzaniu dziedzictwem kultury

IV. ZARZĄDZANIE DZIEDZICTWEM KULTUROWYM W MIASTACH HISTORYCZNYCH
Halina Landecka - Zarządzanie dziedzictwem kulturowym w mieście historycznym na przykładzie Lublina
Maria Lubocka-Hoffmann - Retrowersja - konserwatorska metoda odbudowy miasta historycznego
Maria Wielgus-Wysocka i Jacek Wysocki - Uczytelnienie reliktów archeologicznych w Ostródzie jako przykład skończonego archeologicznego procesu konserwatorskiego

V. SPECYFICZNE PROBLEMY ZWIĄZANE Z DZIEDZICTWEM KULTUROWYM ZARZĄDZANYM PRZEZ KOŚCIÓŁ I GMINY WYZNANIOWE
Stanisław Kardasz - Specyficzne problemy związane z dziedzictwem kulturowym zarządzanym przez Kościół
Eleonora Bergman - Wybrane problemy zarządzania dziedzictwem kultury żydowskiej
Selim Chazbijewicz - Problemy zarządzania dziedzictwem kulturowym mniejszości etnicznej Tatarów polskich

VI. WYBRANE PRZYKŁADY ZARZĄDZANIA DZIEDZICTWEM KULTUROWYM ZA GRANICĄ
Lena Holm - Zarządzanie dziedzictwem kulturowym w Szwecji - retrospekcja i sytuacja aktualna
Piotr Szpanowski - Wybrane aspekty ochrony zabytków w Danii
Monika Weigl - Społeczne inicjatywy na rzecz ochrony i popularyzacji dziedzictwa kulturowego w gminie - muzeum Adlhoch Haus w Altdorf w Dolnej Bawarii